Řízení realizace staveb (TDI)

Nebudete ještě mnohem klidněji spát, když nebudte muset řešit, jestli udělal chybu zedník, instalatér nebo třeba klempíř?

Odborný technický dozor investora (TDI)choďte se jen těšit, jak Váš dům roste a svůj volný čas můžete trávit tak, jak Vás opravdu baví.

Tato činnost může zahrnovat celou škálu odborných výkonů a je pouze na Vás, na čem se dohodneme.

Výběrové řízení (tendr) na dodavatele.
Zorganizujeme několika kolové výběrové řízení, abychom Vám pomohli vybrat toho správného dodavatele, nebo více dodavatelů. To jak při realizaci stavby dle námi vypracované projektové dokumentace (PD), tak při realizaci stavby dle projektové dokumentace vypracované jiným projektantem.

Smlouva o dílo (SoD)
Připravíme smlouvu o dílo s jasnými pravidly včetně příloh a budeme Vašim jménem jednat o smluvních podmínkách s dodavatelem stavby.

Projektová dokumentace (PD)
V případě realizace stavby dle projektové dokumentace vypracované jiným projektantem, tuto zkontrolujeme z hlediska realizace a případně budeme s Vašim projektantem komunikovat o jejím doplnění či úpravě.

Časový harmonogram prací (HMG)
Zpracujeme časový harmonogram pro provádění stavby, který bude platit pro všechny zúčastněné dodavatele.

Koordinace prací

 • Budeme koordinovat jednotlivé dodavatele stavby.
 • Vyžadovat kvalitu řemeslných prací a termíny.
 • V případě potřeby komunikovat se všemi účastníky stavby, kterými jsou projektant, správci veřejné infrastruktury, stavební úřad, dotčené orgány statní správy.
 • Hlídat věcnou a cenovou správnost vyúčtování díla.
 • Dbát na soulad provádění prací s projektovou dokumentací.
 • Vést kontrolní dny (KD) na stavbě.
 • Zvlášť pečlivě kontrolovat to, co se stane při dalším postupu prací nepřístupné.
 • Předávat stavební připravenost dalším smluvním dodavatelům.
 • Přebírat a shromažďovat doklady od dodavatelů, které prokazují kvalitu provedených prací, jakými mohou být atesty, certifikáty, protokoly, revize, dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) apod.
 • Posuzovat oprávněnost dodavatelů na požadavky týkající se víceprací (VCP).
 • Určovat vady a nedodělky a požadovat jejich odstranění.
 • Potvrdíme dokončení prací v souladu s projektovou dokumentací (PD) a převezmeme dílo od dodavatele.
 • Identifikovat a řešit odchylky v nejširším smyslu slova, které během realizace nastanou.
 • Budeme Vás podporovat a zastupovat při rozporuplných jednáních s dodavateli, pokud k nim již dojde, ale především se jim budeme snažit předcházet.

Zajistíme kolaudaci.

Veškerou naši činnost budeme směřovat k ochraně Vašich zájmů.

Všechny tyto činnosti Vám pomohou ve fázi realizace stavby ušetřit 15-20% nákladů, ale my po Vás za to budeme chtít jen zlomek této částky.

Také v budoucnu to jistě oceníte díky odpadlým starostem a nákladům při poruchách dokončené stavby.

A pokud by přece jen k nějaké závadě na zbudovaném díle došlo, můžete se na nás obrátit pro podporu při reklamačním řízení.